theoni logo-svg

MENU

/
/
ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΒΡΕΣ ΤΟ ΘΕΟΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ»

ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΒΡΕΣ ΤΟ ΘΕΟΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ»

SHARE

Facebook
LinkedIn
Twitter

Η εταιρία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Η.Β GROUP ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ – ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ – ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΕΜΠΟΡΙΑ –ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔ/ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΘΕΟΝΗ ΑΕ» που εδρεύει στη Βατσουνιά Μουζακίου Καρδίτσας και με ΑΦΜ 094347622/ Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας (εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια»), διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου https://www.instagram.com/@TheoniNaturalMineralWater (εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος») την παρούσα προωθητική ενέργεια/διαγωνισμό με την ονομασία «ΒΡΕΣ ΤΟ ΘΕΟΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ» (εφεξής « ο Διαγωνισμός»).

Όροι συμμετοχής:
1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και έχουν εγγραφεί ως μέλη στο Instagram στους οποίους έχουν εκχωρηθεί Όνομα Χρήστη (UserName) και Κωδικός Πρόσβασης (Password) και έχουν δημόσιο προφίλ.

2. Στο Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι απασχολούμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής στις Διοργανώτριες καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους μέχρι και Α’ βαθμού.

3. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 27/07/2020 (και ώρα Ελλάδας 11:00) (εφεξής η «Έναρξη του Διαγωνισμού») έως και τις 02/08/2020, (και ώρα Ελλάδας ώρα 23.59 μ.μ.) (εφεξής η «Λήξη του Διαγωνισμού»).

4. H ηλεκτρονική συμμετοχή δεν αποτελεί έγγραφο ταυτοπροσωπίας, πρέπει απαραίτητα ο νικητής να επιδείξει την ταυτότητα ή το διαβατήριό του για την παραλαβή του δώρου.

Περιγραφή διαγωνισμού:

5. Οι χρήστες καλούνται να βρουν το επιβατικό αυτοκίνητο, τύπου βαν, της Διοργανώτριας το οποίο θα φέρει λογότυπα με τα προϊόντα της, ήτοι φυσικό μεταλλικό νερό με την εμπορική ονομασία «ΘΕΟΝΗ ή/και THEONΙ» και το οποίο θα κυκλοφορεί σε διάφορα σημεία της Αττικής. Στη συνέχεια θα πρέπει, αφότου το φωτογραφίσουν ή φωτογραφηθούν οι ίδιοι μπροστά του, να κάνουν follow στο Διαδικτυακό τόπο και να αναρτήσουν IG story ή IG post (σε public προφίλ) με τη φωτογραφία τους από το ως άνω βαν ΘΕΟΝΗ της Διοργανώτριας καθώς και να προσθέσουν το hashtag #iLoveTHEONI και να κάνουν tag το @TheoniNaturalMineralWater. Με αυτόν τον τρόπο οι χρήστες συμμετέχουν αυτόματα στον διαγωνισμό.

6. Οι χρήστες μπορούν να συμμετέχουν με όσες φωτογραφίες επιθυμούν. Κάθε συμμετέχων (που εμφανίζεται με το ίδιο Instagram ID) μπορεί να υποβάλει συμμετοχή στο Διαγωνισμό περισσότερες από μία φορά αλλά μπορεί να κερδίσει μία (1) μόνο φορά. Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων συνιστά δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία. Τα αρχεία με τα στοιχεία των χρηστών, τα οποία θα τηρεί η Διοργανώτρια θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με την υποβολή οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής. Ρητά δηλώνεται ότι η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιαδήποτε συμμετοχή της οποίας το περιεχόμενο είναι προσβλητικό ή αντίκειται στο νόμο ή τα χρηστά ήθη με οποιονδήποτε τρόπο. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν λάβει μέρος από την αρχή έναρξης του Διαγωνισμού έως και τη λήξη του κατά τα αναφερόμενα στον όρο 3. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντος.

Δώρα/Ανάδειξη νικητών:

7. Για την ανάδειξη των επτά (7) νικητών και των επτά (7) επιλαχόντων, θα πραγματοποιείται ψηφιακή κλήρωση, μέσω του προγράμματος Random.org, την επομένη κάθε ημέρας του Διαγωνισμού, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού και ώρα 12:00 στην έδρα της Διοργανώτριας ενώπιον διμελούς επιτροπής, η οποία θα αποτελείται από εκπροσώπους της Διοργανώτριας. Η διμελής επιτροπή είναι αρμόδια για την επίλυση οποιουδήποτε θέματος προκύψει σε σχέση με τον παρόντα διαγωνισμό.

8. Τα δώρα του Διαγωνισμού (εφεξής τα «Δώρα») θα είναι τα εξής:
⦁ κάθε νικητής θα κερδίσει από ένα tablet ⦁ Lenovo Tab E7 7″ (8GB) Slate Black και από 3 πολυσκευασίες 12 τεμαχίων φυσικού μεταλλικού νερού ΘΕΟΝΗ 500ml.
Τα Δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δε μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει τα Δώρα με άλλα δώρα ισόποσης αξίας, κατά την εύλογη κρίση της. Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία το Διαγωνισμό. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται απο­κλει­στικά και μόνο στη διά­θε­ση των Δώρων. Η Διοργανώτρια δεν θα φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε Νικητή για οποιαδήποτε βλάβη ή/και ελάττωμα του Δώρου. Σε περίπτωση βλάβης ή/και ελαττώματος του Δώρου, ο Νικητής θα πρέπει να απευθυνθεί στην παρασκευάστρια εταιρία ή στον αποκλειστικό διανομέα/αντιπρόσωπο της στην Ελλάδα.

9. Η ενημέρωση στον κάθε νικητή θα γίνεται μετά τις 13.00 της επομένης ημέρας από τη συμμετοχή του με προσωπικό μήνυμα από το Instagram account @theoninaturalmineralwater ενώ ταυτόχρονα ο κάθε νικητής θα ανακοινώνεται και μέσω IG story στο Διαδικτυακό Τόπο.

10. Κάθε νικητής, εντός μίας (1) ημέρας από την αποστολή του εν λόγω μηνύματος, θα πρέπει να προβεί σε αποδοχή του δώρου του στέλνοντας προσωπικό μήνυμα με τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας για την αποστολή του δώρου). Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιοδήποτε νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα αποστολής σε αυτόν του ως άνω σχετικού γραπτού μηνύματος ή παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία του έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό τόπο δεν επικοινωνήσει για οποιοδήποτε λόγο με τη Διοργανώτρια εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, τότε το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά κάθε δικαίωμα ή αξίωσή του επί του σχετικού Δώρου και τη θέση του εν λόγω νικητή καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών για τη συγκεκριμένη κλήρωση, ο οποίος ομοίως οφείλει να επικοινωνήσει εντός μίας (1) ημέρας από την αποστολή σε αυτόν σχετικού γραπτού μηνύματος με προσωπικό μήνυμα από το Instagram account @theoninaturalmineralwater, άλλως ομοίως χάνει οριστικά και αυτός κάθε δικαίωμα ή αξίωσή του επί του σχετικού Δώρου. Σε περίπτωση που, αφού έχει ακολουθηθεί η άνω διαδικασία, δεν καταστεί εφικτή η κατά τα προαναφερθέντα επικοινωνία ούτε και με τον επιλαχόντα, τότε η Διοργανώτρια δικαιούται να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση της το εν λόγω Δώρο.

11. Η αποστολή των δώρων στους νικητές θα ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση του συνόλου των κληρώσεων και αφού μαζευτούν από τη Διοργανώτρια τα στοιχεία όλων των νικητών της κάθε κλήρωσης. Τα δώρα θα αποστέλλονται με εταιρεία courier στους Νικητές, οι οποίοι θα υπογράφουν στο ειδικό έντυπο ότι τα παρέλαβαν. Κατά την παραλαβή των δώρων, οι Νικητές θα επιδεικνύουν την αστυνομική τους ταυτότητα ή το ισχύον διαβατήριό τους. Σε περίπτωση αδυναμίας οποιουδήποτε Νικητή να παραλάβει το δώρο του κατά τα ως άνω περιγραφόμενα, το δώρο δύναται να παραλάβει νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο.

12. Δικαίωμα συμμετοχής για τα Δώρα θα έχουν όλες οι έγκυρες συμμετοχές. Ως έγκυρη συμμετοχή θεωρείται αυτή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες Όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα στα συστήματα της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας, από την ημερομηνία και ώρα έναρξης του Διαγωνισμού ενέργειας μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης του Διαγωνισμού και (δ) το υλικό που υπέβαλε ο συμμετέχων δεν προσβάλλει το Νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων. Η Διοργανώτρια διατηρεί πάντως το δικαίωμα να ακυρώσει και μετά την επιλογή συμμετοχή, σε περίπτωση που ο λόγος της ακυρότητας ως ανωτέρω εντοπιστεί εκ των υστέρων.

13. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση της καθώς και να μεταβάλλει τους Όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό με σχετική ανάρτηση στον Διαδικτυακό Τόπο. Η Διοργανώτρια διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μη συμμετέχουν στο Διαγωνισμό, μεταξύ άλλων σε περίπτωση που οι αναρτήσεις/σχόλιά τους προσβάλλουν την εικόνα της Διοργανώτριας ή τα κρατούν τα ήθη και έθιμα κ.λπ. Στην περίπτωση αυτή, διαγράφεται απευθείας το εν λόγω σχόλιο από τον τοίχο αναρτήσεων, με αντίστοιχη ενημέρωση. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της ενέργειας κάθε υποχρέωση των Διοργανωτριών παύει να υφίσταται, μη υπεχουσών οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων.

14. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας.

15. Η συμμετοχή στην ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο Διαδικτυακό τόπο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στους Διαδικτυακούς Τόπους του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά αποδέχονται ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής του Instagram και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Διοργανώτριας. Περαιτέρω, οι Διοργανώτριες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Instagramκαι και στο Διαδικτυακό Τόπο με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης της ανάρτησής τους.

16. Με τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό, ο κάθε συμμετέχων θεωρείται ότι έχει συγκατατεθεί και παράσχει οικειοθελώς τα δεδομένα του προς επεξεργασία από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, ήτοι την Διοργανώτρια προς τον σκοπό πραγματοποίησης του παραπάνω διαγωνισμού. Η επεξεργασία πραγματοποιείται προκειμένου να λάβει χώρα ο εν λόγω διαγωνισμός επί τη βάσει της νομικής υποχρέωσης για υλοποίησή του, όπως ορίζεται στους όρους συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένης και της δημοσιοποίησης του παραπάνω διαγωνισμού (ενδεικτικά: ανάρτηση/δημοσιοποίηση των ονομάτων των νικητών). Με τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό κάθε συμμετέχων θεωρείται ότι συγκατατίθεται και στην επεξεργασία που αναφέρεται στη διαφήμιση του παραπάνω διαγωνισμού (ενδεικτικά: ανάρτηση/ δημοσιοποίηση φωτογραφικού υλικού σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα του υπευθύνου επεξεργασίας ή/ και σε τρίτα συνεργαζόμενα με αυτόν μέσα). Η εν λόγω συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Η Διοργανώτρια, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων, με τη συγκατάθεσή σας, επεξεργάζεται το όνομα χρήστη, το ονοματεπώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας σας καθώς και τα σχόλια που δημοσιεύετε με σκοπό τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό, τη δημοσιότητα του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων αυτού σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, την επικοινωνία και ενημέρωσή σας σε περίπτωση που αναδειχθείτε νικητής και σχετικά με την παράδοση του Δώρου, την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση αυτού στο νικητή.

17. Τα δεδομένα αποθηκεύονται μέχρι να παραδοθούν τα δώρα και νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεσή σας και η σύμβαση, με την αποδοχή από μέρους σας των όρων του διαγωνισμού (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. α και β ΓΚΠΔ).

18. Τα Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την ευρωπαϊκή (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679) και την εθνική νομοθεσία, τις διαδικασίες και τις πρακτικές που σχετίζονται με τους προαναφερθέντες σκοπούς, και είναι προσβάσιμα από το προσωπικό του Υπευθύνου Επεξεργασίας και τα τρίτα πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, εμπλέκονται στη διοργάνωση του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών και στην απονομή/ παράδοση των Δώρων (διαφημιστική εταιρία., εταιρία courier, κ.ά. ).

19. Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η Διοργανώτρια ευθύν4εται μόνο για τον τρόπο και τα μέσα επεξεργασίας των δεδομένων σας για τους ως άνω σκοπούς και δεν φέρει καμία ευθύνη για τον τρόπο ή τα μέσα που η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του Instagram επεξεργάζεται τα δεδομένα σας.

20. Οι συμμετέχοντες μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους σύμφωνα με τα άρθρα 15επ. του κανονισμού GDPR, όπως για παράδειγμα, να ζητήσουν επιβεβαίωση για την ύπαρξη ή μη προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με αυτούς ή επικαιροποιημένο κατάλογο των προσώπων που επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα τους, επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας στην ταχυδρομική διεύθυνση ΘΕΟΝΗ A.E., Βατσουνιά Μουζακίου Καρδίτσας ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ahb-group.gr. Μπορείτε επίσης να υποβάλλετε καταγγελίες στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 647560 και www.dpa.gr.

21. Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό παρέχουν τη ρητή συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στη Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω INTERNET. Έτσι, η Διοργανώτρια επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τον παρόν διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στον παρόν διαγωνισμό παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.

22. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας.

23. Οι παρόντες αναλυτικοί Όροι βρίσκονται αναρτημένοι στον Διαδικτυακό Τόπο.

24. Εφαρμοστέο δίκαιο-Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται, συμπληρώνονται και ερμηνεύονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Καρδίτσας.

Διαβάστε ακόμη

| Η ΘΕΟΝΗ προχωρά σε μία ακόμα επένδυση για τη δημιουργία νέας γραμμής παραγωγής και νέου κέντρου αποθήκευσης και παροχής υπηρεσιών logistics στον Ελληνόπυργο Μουζακίου, σφραγίζοντας μια νέα εποχή για το πιο δυναμικά αναπτυσσόμενο ελληνικό brand εμφιάλωσης νερού....